Fogalomtár

 • Alapfogalmak a pályázati dokumentációban

 • BankgaranciaA támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott  feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a bankgarancia kedvezményezettjének (a Támogatónak) a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

 • Cégszerű aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.

 • Célterület: Bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és ingatlan építés). Ilyen esetben a célterület kifejezés az egyes tevékenység-típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.

 • Domain név: A domain önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

 • Elbírálásból való kizárás: Az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.

 • Eljárásrend: Eljárásrend alatt jelen összefüggésben az adott pályázat Irányító Hatóságának, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük.

 • Esélyegyenlőség: Egyenlő esély a munkahelyekhez jutáshoz, azonos szintű bérezéssel és szociális kedvezményekkel egy adott társadalmi-gazdasági összefüggésben. Az elv egyenlőtlen elbánást tehet szükségessé a diszkrimináció kompenzációja céljából.

 • Gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat.

 • Hiánypótlás: Amennyiben a pályázó - önhibáján kívül - a pályázat valamely hiány pótolható mellékletét nem nyújtja be, bizonyos esetekben lehetséges a melléklet hiánypótlása.

 • Hiány pótolható melléklet: Az a pályázathoz csatolásra nem került melléklet, amelynek elkészítése nem kizárólag a pályázó feladata (pl.: közigazgatási szerv jogosult azt kiadni) hiánypótlás keretein belül pótlásra kerülhet.

 • Innovatív termék és szolgáltatás: Az adott   vállalkozás által kifejlesztett, a vállalkozás vagy a piac számára új termék vagy szolgáltatás, vagy a már meglévő termék és szolgáltatásnak lényegesen továbbfejlesztett, új elemeket is tartalmazó, a korábbihoz képest értéknövelt változata.

 • Igénymentesség: A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlannak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlannal kapcsolatban igénynek minősül különösen:·         elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve, ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik, a végrehajtási jog; a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás; a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás; a bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom; elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik; a kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye; az árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye; a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés;a tulajdonjog fenntartással történő eladás; az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye; a jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

 • Irányító Hatóság (IH): A meghatározott célokra adott támogatások lebonyolítására, az adott operatív program végrehajtására a tagállam által kijelölt szervezet, amely felelős a támogatás hatékony és szabályszerű megvalósításáért.  

 • Jelzálog (ingó és ingatlan): A támogatási szerződést biztosító mellékkötelem, mely alapján a jogosult (a Támogató) a pénzben meghatározott követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból – törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett (a Kedvezményezett) nem teljesít.

 • „Kapcsolt vállalkozások azok a vállalkozások, amely rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban, jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorolására, jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét…

 • Kedvezményezett: A támogatásban részesült Pályázó, akivel a Támogató támogatási szerződést köt.

 • Kiegészítés: A formai hiánypótlást követően a közreműködő szervezet által kért, a projekt szakmai és pénzügyi tartalmának egyes, nem kielégítően kifejtett pontjaihoz kapcsolódó további részletező bemutatás, illetve számszaki hibajavítás.

 • Kifizető Hatóság (KH): A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. A Kifizető Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program vonatkozásában - a Pénzügyminisztérium.

 • Kis- és középvállalkozás: A 800/2008/EK rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások

 • Kitöltő program: A pályázati adatlapot kizárólag, – néhány konstrukciótól eltekintve, -  a minden pályázathoz letölthető kitöltő programmal lehet kitölteni.

 • Környezeti fenntarthatóság: A fenntartható fejlődés, mint tágabb fogalom környezeti pillérét jelentik. A gazdasági fejlődés olyan irányát jelölik ki, amely figyelembe veszi a környezet terhelhetőségét, biztosítja a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését a jövő generációi számára.

 • Közreműködő Szervezet (KSz): Az Irányító Hatóság irányításával tevékenykedő szervezet, amely a projekteket végrehajtó szervezetekkel kapcsolatban látja el – elsősorban pályázatkezelési – feladatait. A GOP Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritásának Közreműködő Szervezete a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A TÁMOP Közreműködő Szervezete a ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.), stb. A Közreműködő Szervezetek esetében gyakori a változás, így 2011-ben jelentős összevonások történtek.

 • Külső forrás: Az igényelt állami támogatáson és a saját erőn felüli projekt költségeket fedező források (elkülönített pénzeszköz, tagi kölcsön, magán kölcsön, tőkeemelés, bankhitel, egyéb költségvetési, alapítványi támogatás).

 • Melléklet: A pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentumok (pl. cégbejegyzés, önéletrajz, tervdokumentáció...)

 • Nagyvállalat: Minden gazdálkodó szervezet, amely a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete értelmében nem minősül kis- és középvállalkozásnak.

 • NATURA 2000 területek: Azok a területek, amelyek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)  KvVM rendeletben meghatározott helyrajzi számokkal rendelkeznek.

 • Nem hiány pótolható melléklet: Olyan, az Útmutatóban felsorolt melléklet, amelynek pótlólagos megküldése nem lehetséges. Amennyiben nem kerül csatolásra, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. 

 • Önrész: A saját forrásnak az a kötelezően rendelkezésre álló része, amely szabad rendelkezésű, pl. számlapénz, egyéb pénzeszköz, - tagi kölcsön lehet. Ez általában helyettesíthető banki hitelből is, csak állami támogatásból nem. Összetételét minden esetben az adott pályázati konstrukció útmutatója szabályozza.

 • Pályázat: A pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Projekt adatlap, mellékletek, CD lemez), amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának.

 • Pályázat benyújtásának időpontja: A pályázatot tartalmazó boríték, vagy csomag postán történő feladásának napja.

 • Pályázati Dosszié: A Minisztérium által elkészített, a pályázat benyújtására szolgáló azon teljes dokumentáció, amely tartalmazza a Projekt adatlapot és a Pályázati Útmutatót.

 • Pályázati Felhívás: E dokumentumban kerül közzétételre a Minisztérium által meghatározott pályázati konstrukció.

 • Pályázati konstrukció: Adott, pl: gazdaságfejlesztési cél elérése érdekében megalkotott támogatásfajta, típus (pl: GVOP-2005-2.1.1.). A támogatási konstrukció meghirdetése, közzététele a Pályázati Felhívásban történik.

 • Pályázati Útmutató: A pályázat elkészítését segítő, részletes segédanyag.

 • „Partnervállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek  egyedül vagy egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik.

 •  Permentes ingatlan: az ingatlan nem áll peres eljárás alatt.

 • Projekt adatlap: A tulajdonképpeni pályázati dokumentáció, e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egyes részeinek vagy egészének bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. 

 • Projektköltség: A projekt megvalósításához szükséges anyagi források összessége, amely a pályázati kiírás alapján az elszámolható költségeket tartalmazza.

 • Projekt: A pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, vagy egyéb tevékenység, amelynek megvalósítása érdekében a pályázó támogatást igényel.

 • Saját forrás: A támogatást igénylő, a pályázó saját, a támogatott program, projekt megvalósítására rendelkezésére álló, vagy az adott célra elkülönített pénzösszege, vagy a pályázó tagi kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettség vállalása.

 • Támogatástartalom: a támogatás eredményeképpen a kedvezményezett számára nettó bevételként, költségcsökkenésként vagy adózott eredmény növekményeként megjelenő összeg jelenértéke. (támogatásként kapott összeg).

 • Támogatási intenzitás: A 163/2001. (IX.14.) Korm. Rendelet 3. Melléklete szerint a támogatási intenzitás a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékeinek hányadosa. A jelenértékek kiszámításnál a támogatásnyújtás időtartamát, illetve ez időtartam alatt érvényben lévő referencia rátát kell alkalmazni. (a támogatás aránya a teljes projektköltség százalékában. Jellemzően: a gazdasági társaságoknak 20 - 50 %-os a támogatási intenzitás, az önkormányzatoknak 70 – 100 %-os, míg a civil szervezeteknek 90 – 100 %-os a támogatási intenzitás.

 • Telephely: A cég - székhelyétől különböző helyen lévő is lehet - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).

 • Új gép: amely használatban még nem volt és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül tárgyévi gyártásúnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet, a pályázat szempontjából akkor új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják és használatban még nem volt.)

 • Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel. 2007-2013. évre lett közzétéve.

 • Új Széchenyi Terv (ÚSZT): 2010 év folyamán az Új Magyarország Fejlesztési Tervet felváltó, célkitűzéseiben, tartalmában a pillanatnyi igényekhez jobban igazodó, módosított fejlesztési program (lásd az ÚMFT-re vonatkozó definíciót)

 

 

TÁMOGATÁS,FEJLESZTÉS,MEGÚJULÁS

      MERCATOR CONSULTING KFT.

           Hitelkérelem készítés;

          Pályázati dokumentáció;

           Előrehaladási jelentés;

             Kifizetési kérelem;