Legfrissebb hírek - közlemények

 

Kormányhatározat: 2014-2020 között az EU-s támogatások 60%-át gazdasági fejlesztésre kell fordítani

 

 • Kormányhatározat rendelkezik a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról.

 •  Az 1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat meghatározza azokat a célokat és alapelveket, amelyeket a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezése, illetve a kapcsolódó intézményrendszer kialakítása során érvényesíteni kell.

 

"A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezése, illetve a kapcsolódó intézményrendszer kialakítása során a következõ célokat és alapelveket kell érvényesíteni:
 • a) a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési forrásokat a magyar gazdaság növekedési potenciáljának erõsítésére kell összpontosítani, ezért az összes forráson belül jelentõsen növelni kell a közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló források részarányát,

 • b) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználásának tervezése során elsõsorban a magas hozzáadott értéket biztosító termelés és a foglalkoztatás erõsítését kell stratégiai célnak tekinteni, szem elõtt tartva a kidolgozás alatt álló Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásait, valamint az Európa 2020 Stratégia keretében Magyarország által vállalt, a Nemzeti Reform Programban rögzített számszerû célkitûzéseket is,

 • c) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználásának tervezését integrált módon, valamennyi elérhetõ fejlesztési forrás figyelembevételével kell elvégezni, ideértve a vidékfejlesztési forrásokat is,

 • d) a fejlesztési forrásokat lehetõség szerint koncentrált módon, kevés számú fejlesztési prioritásra sszepontosítva kell felhasználni, elkerülve a források nem kívánatos szétaprózódását,

 • e) a 2014–2020 közötti fejlesztési források felhasználásának tervezése során figyelemmel kell lenni a jelenlegi tervezési idõszakban indult, de a következõ idõszakra átnyúló fejlesztések folytonosságának biztosítására, és törekedni kell arra, hogy a jelenlegi tervezési idõszakban sikeresen futó, kiemelkedõen eredményes támogatási konstrukciók folytatása a 2014–2020 közötti idõszakban is biztosított legyen,

 • f) a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználását központi koordinációval mûködõ decentralizált intézményrendszernek kell támogatnia, amelyben hatékony központi koordináció mellett érvényesül az ágazati szakpolitikákért felelõs tárcák tervezõ és irányító szerepe,

 • g) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználását biztosító új intézményrendszer kialakításakor biztosítani  kell a jelenlegi fejlesztési idõszak kifutó programjainak zökkenõmentes zárását és a kifizetések teljes körû abszorpcióját, törekedve a teljes intézményrendszeren belüli esetleges párhuzamosságok minimalizálására,

 • h) a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre kell fordítani, a fennmaradó 40 százalékot pedig a humánerõforrás-fejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság célterületek között kell allokálni, figyelembe véve az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos determinációkat,

 • i) a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból elsõsorban vissza nem térítendõ támogatások nyújtására kell törekedni, a fejlesztéspolitikai önerõ minimalizálása mellett,

 • j) a közszférához tartozó kedvezményezettek esetében biztosítani kell, hogy a támogatási döntések az általános pályázati rendszertõl eltérõ, egyszerûsített eljárásrend keretében szülessenek meg,

 • k) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználásának tervezését a területiség elvét figyelembe véve kell elvégezni, különös tekintettel a területi operatív programok tervezésére, amely során biztosítani kell a megyék hatékony közremûködését,

 3. jóváhagyja a 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználására irányuló operatív programok körét az 1. számú melléklet szerint, és felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja a partnerségi megállapodás és az operatív programok kidolgozását, azok szakmai tartalmának meghatározása érdekében vonja be az érintett minisztereket az 1. számú mellékletben rögzített szakmai felelõsségi rend szerint, és

 

A partnerségi megállapodás elsõ tervezetét és az operatív programok fõ irányait és prioritásait terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,

 • Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával

 • Határidõ: 2013. január 31.

Az operatív programok elsõ tervezetét terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,

 • Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával

 • Határidõ: 2013. február 28.

 

 5. döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelõs tárcákhoz kerülnek az 1. számú mellékletben meghatározott szerkezetben, és ennek érdekében felkéri a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi erõforrások minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére az irányító hatóságok és a programok lebonyolítását támogató intézményrendszeri keretek felállításának módjára, felelõsségi rendjére és ütemezésére vonatkozóan,

 

 • Felelõs: Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi erõforrás minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával

 • Határidõ: 2013. január 31.

 

 8. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy teremtsék meg a vidékfejlesztési és halászati operatív programok egyéb operatív programokkal integrált kezelésének feltételeit, és ezeket érvényesítsék a partnerségi megállapodás és az operatív programok kidolgozása során,
 • Felelõs: nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, vidékfejlesztési miniszter

 • Határidõ: 2013. február 28."

 

1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete

Operatív program (indikatív megnevezés)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

 • Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

 • Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

 • Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

 • Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

 • Emberi Erõforrás Fejlesztési OP (EFOP)

 • Koordinációs OP (KOP)

 • „Vidékfejlesztés, halászat” OP

 

Forrás: Magyar közlöny 171. szám

 

TÁMOGATÁS,FEJLESZTÉS,MEGÚJULÁS

      MERCATOR CONSULTING KFT.

           Hitelkérelem készítés;

          Pályázati dokumentáció;

           Előrehaladási jelentés;

             Kifizetési kérelem;